Õpilaskandidaat või tema esindaja esitab järgmised dokumendid:

2.2.1 isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
2.2.2 vormikohane avaldus-ankeet;
2.2.3 vanema või eestkostja kirjaliku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on
alaealine.
2.2.4 põhiharidust või keskharidust tõendav dokument ja riigieksamite tunnistus (originaalid
või notariaalselt/väljaandja poolt kinnitatud koopiad; originaali ettenäitamisel saab koopia
kinnitada ka vastuvõtukomisjonis;
2.2.5 hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal peab olema põhikooli lõputunnistus
lihtsustatud õppekava alusel, tõend tervisliku olukorra kohta või omavalitsusega kooskõlastatud
taotlus;
2.2.6 vajadusel 2 fotot;
2.2.7 töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek;
2.2.8 välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva
tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
2.2.9 tervisetõend (tõendil on märgitud sobivus erialale);
2.2.10 nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel);
2.2.11 tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli
lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil).
2.3 Õpilaskandidaatide dokumendid registreeritakse esitamise päeval vastuvõtudokumentide
registreerimise raamatus.
2.4 Vastuvõetud õpilaste dokumendid säilitatakse koolis õppesekretäri juures ja tagastatakse
kooli lõpetamisel või katkestamisel allkirja vastu. Kooli mittevastuvõetutele tagastatakse
dokumendid allkirja vastu peale vastuvõtukomisjoni otsuse teatavaks tegemist.
2.5 Kooli mittevastuvõetute dokumentide koopiaid säilitatakse jooksva õppeaasta lõpuni.
2.6 Sisseastumisdokumentide vormistamine on tasuta.

3.1 Vastuvõtt toimub erialati pingerea (paremusjärjestuse) alusel. Õppekohad täidetakse
pingereas parimatega.
3.2 Õpilaskandidaatide pingerida moodustatakse haridust tõendava dokumendi keskmise
hinde, vene õppekeelega kutsekeskhariduse õppekavadele kandideerijatele eesti keele testi ja
õpilaskandidaatidega peetava vestluse alusel.
3.3 Vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja kutsesobivust valitud erialale.
Vestluse tulemust hinnatakse punktidega 0-3, punktid märgitakse vestluse protokolli.
3.4 Võrdsete tulemuste korral eelistatakse aineolümpiaadidel osalenuid, Tartu Ülikooli
Teaduskooli lõpetanuid või muul viisil edasipüüdlikkust ja aktiivsust tõendanud kandidaate.

VASTUVÕTUKOMISJON asub aadressil:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
L132
Kreenholmi 45
20104 Narva
Kutse 13 
Kutse 13
41533 Jõhvi
1-32
Tallinna mnt 13
40202 Sillamäe

Vastutav sekretär:  Jelena Koloskova,
sekretär:  Natalja Redean

Info telefonil (+372) 5626 5711
e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.